شرکت رامیکو یدک در راستای ساخت و تامین قطعات مشتریان خود، این توامندی را دارد که نقشه های خود را متناسب با درخواست مشتریان تغییر دهد تا قطعات به خواست مشتریان تولید شود. بدیهی است که تمام پارامترهای کلیدی طبق نقشه های اصلی است. ولی در زیر یک نمونه درخواست مشتری برای داشتن ظاهری شکیل تر بر روی قطعات دریافت و برای سفارش مشتری اعمال شد.